ตอนวันที่ 28 มี.ค.64 ผู้รายงานข่าวรายงาน ผลของการลงคะแนนเสียงนายกเทศมนตรี 14 ที่ ของจังหวัดอุทัยธานี อย่างไม่เป็นทางการ พบว่า เทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานี ดังเช่น นางสาวปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ (ลูกผู้หญิง นายกชาดา ไทยเศรษฐ์) (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลชายหาดทนง ตัวอย่างเช่น นายม้วน เขียวอุบล เทศบาลตำบลหนองฉาง เป็นต้นว่า นายดำรง เนาวรัตน์ เทศบาลตำบลเขาบางเอ็งเกลื่อนกลาด เลขลำดับ เป็นต้นว่า นายไชยวัฒน์ ศุภธุระวัฒนา เทศบาลตำบลกองทัพทัน เป็นต้นว่า นายสมชัย อำภา (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลตลุกดู่ อย่างเช่น นายวีระชาติ รัศมี (ว่าที่นายกใหม่) (ลูกเขย นายชาดา ไทยเศรษฐ์) เทศบาลตำบลหนองสระ ดังเช่น นายยอดชาติชาย ควรเกษแขนณ์ (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ ยกตัวอย่างเช่น นายศรีพัฒน์ เหล่าประชาชน (ว่าที่นายกใหม่) เทศบาลตำบลพลวงสองนาง ยกตัวอย่างเช่น นายสมเกียรติ แสงสว่างอุทัย เทศบาลตำบลสว่างแจ้งเพลิดเพลินใจ ดังเช่น นายบุญนาค บูรณพันธ์ เทศบาลตำบลลานสัก ตัวอย่างเช่น นายวงศ์ธร จิวานุพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านป่า อย่างเช่น นายอนิรุตติ์ ชัยเราล แล้วก็ เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง เป็นต้นว่า นายประสิทธิ์ เทียนทุ่งนา (ว่าที่นายกใหม่)
ส่วนที่เทศบาลตำบลหนองขาหย่างนั้น มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเพียงผู้เดียวเป็นนางสาวคนึงนิตย์ ตระกูลมีไหวพริบ แม้กระนั้นได้รับเสียงโหวตลงคะแนนเสียงเพียงแค่ 189 คะแนน ซึ่งน้อยกว่าคะแนนที่ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่กากบาดในช่องไม่เลือกผู้ใดกันแน่ ซึ่งมีมากถึง 218 คะแนน ตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตแดนหรือประธานเขตแดน พุทธศักราช 2562 มาตรา 111 พูดว่า ในเรื่องที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานเขตแดนมีปริมาณพอๆกับปริมาณประธานที่จะควรมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะได้รับลงคะแนนเสียงต่อเมื่อได้คะแนนโหวตลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซนต์ของปริมาณผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเขตเลือกตั้งนั้น แล้วก็มากยิ่งกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกคนใด ก็เลยทำให้กรณีนี้จะนำมาซึ่งการทำให้ นางสาวคนึงนิตย์ มิได้รับลงคะแนน และก็จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ โดยที่ผู้สมัครเดิมจะไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ ได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่าเรื่องราวนี้จะเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุทัยธานี จุดเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นนี้ขึ้น อีกด้วย